Säännöt

1 §   Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 
Yhdistyksen nimi on LP Puijo ry. 
Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. 
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 
Seuran toiminta-alueena on Suomi. 
Seuran perustamisaika on 16.4.2020. 
Seuran kieli on suomen kieli. 

2 §   Seuran tarkoitus 
Seuran tarkoituksena on edistää lentopallon kilpa- ja huippu-urheilua luoden edellytykset ja puitteet nuorten ja aikuisten mahdollisimman hyvään harjoitteluun ja henkilökohtaiseen kehitykseen toimien tiiviissä yhteistyössä junioriseura Puijo Wolley Juniorit ry:n kanssa. Seura mahdollistaa myös kunto- ja terveysliikuntaa. 

3 §  Tarkoituksen toteuttaminen 
Tarkoitustaan seura toteuttaa: 
1. Tarjoamalla:  

 • kilpa- ja huippu-urheiluun vaadittavan valmennusosaamisen ja olosuhteet 
 • Puijo Wolley Juniorit ry:lle apua valmennuksen suunnitteluun ja  
  toteutukseen 
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • koulutustoimintaa kunto- ja terveysliikuntatoimintaa 
 • ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa 

2. Vaikuttamalla laaja-alaisesti lentopallon kilpa- ja huippu-urheilun, sekä liikunta-  ja yhdistysasioihin omalla alueellaan. 
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi seura voi:  
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimi- ntaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa  
- harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa 


4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä  
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. 
 
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. 

5 § Seuran jäsenet 
Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön.  

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.  

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. 

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.  

6 § Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä. 
  
7 § Seurasta eroaminen 
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

8 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta  
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.  

9 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet 
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan: 

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
  niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä  
 • urheilun eettisiä periaatteita 
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidoping-  
   säännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä  
   kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä  

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. 

Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet 
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja  
  päätösten vastainen toiminta 
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla  annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen 
 • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan 
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen 
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos 
  rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat: 

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen 
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin 
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa 
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu  
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi 
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys 
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta 
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus 
 • rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella 
 • lahjonta 

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.  

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.  Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. 

Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.  

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.  

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. 

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta.  Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.  
  
10 § Liittymis- ja jäsenmaksut 
Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. 

Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä. 
  
11 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 
Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

12 §  Vuosikokous 
Vuosikokouksen asiat 

VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA 
1. Kokouksen avaus. 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Vahvistetaan kokouksen esityslista. 
5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus. 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
8. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi toimintakaudeksi. 
9. Päätetään varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksun 
   suuruus kuluvaksi toimintakaudeksi. 
10. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio kuluvaksi toimintakaudeksi. 
11. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi. 
12. Valitaan yhdistyksen hallitukseen täysi-ikäisten jäsenten joukosta 3-6 jäsentä ja 1-2 varajäsentä. 
13. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. 
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. 
15. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä. 
16. Päätetään kokous. 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 
 
13 § Seuran ylimääräinen kokous 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 


14 § Pöytäkirja 
Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. 

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 
 
15 § Äänestys 
Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.  

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa  
maksaneella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä,  sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä  ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

16 § Seuran hallinto 
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut 3-6 jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika. 
 
Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti 
 
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 
3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat 
4. Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous 
5. Vastata seuran taloudesta 
6. Pitää jäsenluetteloa 
7. Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus  
8. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 
9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
11. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 
12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 
13. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 
14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. 

17 § Tilivuosi 
Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.6. – 31.5. 

18 § Nimenkirjoittajat 
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

19 § Jaostot ja joukkueet  
Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet. 

Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.  

20 § Sääntöjen muuttaminen 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

21 § Seuran purkaminen 
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. 

22 § Seuran varojen luovuttaminen 
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

23 § Saavutetut jäsenoikeudet 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.